Klanten van alle sectoren van de economie: bedrijfsleven, MKB, overheid, onderwijs en zorg

Klanten van HS Arbeidsvoorwaarden

HS Arbeidsvoorwaarden biedt klanten gespecialiseerde dienstverlening op het complexe terrein van CAO en arbeidsvoorwaarden. Zowel bij strategie- als (onderhandelings)proces-vraagstukken. HS Arbeidsvoorwaarden combineert professionaliteit en persoonlijke aandacht. Klanten van HS Arbeidsvoorwaarden zijn bedrijven, branches en CAO-partijen. In alle sectoren van de economie: bedrijfsleven, MKB, overheid, onderwijs en zorg. 

Individuele CAO-onderhandelaars van bedrijven, werkgevers(organisaties) en vakbonden kunnen gebruik maken van masterclasses, workshops en trainingen.

Privacy statement van HS Arbeidsvoorwaarden

PRIVACY STATEMENT van HS Arbeidsvoorwaarden CAO-advies & onderhandelingen*)

 

HS Arbeidsvoorwaarden is een bedrijf dat zich volledig richt op de advisering over vraagstukken die betrekking hebben op CAO en arbeidsverhoudingen. De dienstverlening is gericht op bedrijven, branches, CAO partijen en ondernemingsraden. Wij bieden advisering, begeleiding en ondersteuning bij: strategie, innovatie, onderhandeling, conflictoplossing, onderzoek en training, workshops en masterclasses.

 

Ten behoeve van de uitvoering van ons werk en het informeren van klanten en geÔnteresseerden over ontwikkelingen binnen het vakgebied, werkterrein en de dienstverlening bewaren wij persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens eveneens  ten behoeven van en optimale uitvoering van opdrachten.  

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

-   Naam, organisatie en e-mailadres ten behoeve  van de verzending van de nieuwsbrief van HS Arbeidsvoorwaarden (CAOverzicht)  en informatie over onze dienstverlening

-     Ten behoeve de uitvoering van concrete opdrachten verwerken wij gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van deze opdrachten. Het gaat daarbij om: Naam, functie, adres, telefoonnummer en e-mail adres

 

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

 

-        Bereikbaarheid in het kader van informatieverstrekking

-        Bereikbaarheid in het kader van opdrachten

-        Verzending nieuwsbrief (CAoverzicht) en informatie dienstverlening

 

Op welke wettelijke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

 

-        Gerechtvaardigd belang

-        Toestemming van betrokkenen

-        Ten behoeve van de uitvoering van overeenkomsten

 

Gezien de aard van onze organisatie en de verwerkingsdoelen is er geen indicatie voor een Functionaris Gegevensverwerking (FG) in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Hoe verwerken wij persoonsgegevens?

 

-        Registratie in ons bestand

-        Toepassing via operationele applicaties, met name mailprogramma’s

 

 

Waar komen persoonsgegevens die wij verwerken vandaan?

 

-        Opgave door of via betrokkenen

-        Openbare vindplaatsen (bijv. internet)

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

 

We bewaren persoonsgegevens in elk geval voor de periode van de wet. De Belastingdienst hanteert een wettelijke bewaartermijn van zeven jaar.

Persoonsgegevens ten behoeve van de verzending de nieuwsbrief van HS Arbeidsvoorwaarden (CAOverzicht)  en informatie over onze dienstverlening bewaren we voor onbepaalde tijd, behoudens verwijdering op grond van een wettelijke plicht, en/of ons eigen recht tot verwijdering en verwijdering door desbetreffend persoon.

 

Met wie delen wij persoonsgegevens?

 

-        In de regel verstrekken wij geen persoonsgegevens aan c.q. voor eigen gebruik door derden.

-      Wij delen cumulatieve persoonsgegevens (bijv. relatiebestand) met professionals die ondersteunende applicaties/diensten aan ons leveren (met name ICT en advisering) en die waar door ons verlangd een geheimhoudingsverklaring aan ons hebben afgegeven.

 

Welke derden verwerken gegevens voor ons en waarvoor?

                 

Voor de verzending van onze nieuwbrief en informatie over onze dienstverlening worden wij ondersteund door Hellodialog (www.hellodialog.com) . Wij hebben met hen een verwerkersovereenkomst voor de persoonsgegevens ten behoeve van de genoemde verzending afgesloten.  

 

De Belastingdienst verwerkt van alle belastingplichtigen in Nederland gegevens. Net als iedereen vallen ook wij onder de wettelijke verplichting om gegevens aan de belastingdienst te verstrekken. Een wettelijke verplichting is geen ‘opdracht’ van de belastingplichtige aan de Belastingdienst. Voor zover ons bekend sluit de Belastingdienst geen verwerkersovereenkomsten met belastingplichtigen.

 

Wij zijn rekeninghouder bij Rabobank. De bank verwerkt voor ons betalingen van en aan onze relaties. Meestal gaat dat om B2B banktransacties (betalingen). Af en toe betreft het een transactie met een persoon. De bank sluit met haar cliŽnten geen verwerkersovereenkomst.

 

Correctie, verwijdering

 

U kunt ons altijd vragen welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn. U kunt ons vragen deze te corrigeren als ze niet juist zijn of om persoonsgegevens uit een database te verwijderen. U kunt hiervoor schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via onze hieronder vermelde contactgegevens. Wij vragen u uw verzoek helder te omschrijven en zullen uiterlijk binnen vier weken na ontvangst op uw verzoek reageren. Daarbij maken we gebruik van uw meest actuele bij ons bekende contactgegevens of van de contactgegevens die u in uw verzoek heeft vermeld. Om zeker te weten dat het verzoek daadwerkelijk van u afkomstig is kunnen wij uit hoofde van zorgvuldigheid verificatie verlangen.

 

Onze nieuwsbrief en communicatie over onze dienstverlening biedt u de gelegenheid om u met onmiddellijk ingang uit te schrijven uit het desbetreffende bestand. Uw gegevens zullen worden verwijderd.

 

Tot slot

 

Wij en de personen en bedrijven waarmee wij samenwerken nemen de bescherming van privacygevoelige gegevens zeer serieus. We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van onbevoegde toegang, neem dan direct contact met ons op. Toezichthouder op de naleving van de privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming), is de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Wie een klacht heeft over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens kan in principe daar terecht. Mocht u een vraag of klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, laat het ons dan alstublieft weten, zodat we waar nodig meteen maatregelen kunnen treffen.

 

 

 

* HS Arbeidsvoorwaarden b.v., Juliana van Stolberglaan, 99, 3411 XC Lopik, Nederland, info@spam-protecthsarbeidsvoorwaarden.nl, KvK-nr. 30178286